Informacja dotycząca Ochrony Danych

Informacja dotycząca Ochrony Danych

Za pomocą niniejszego powiadomienia chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie prawa przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to by Państwa dane osobowe zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. W celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy adekwatne zabezpieczenia.

KTO ODPOWIADA ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

My, Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna z siedzibą w Łowiczu ul. Katarzynów 59, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0000024825, NIP: 834-000-42-02 REGON: 005280808

będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową.

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

  • Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz administrowania Państwa (lub strony trzeciej, z którą są Państwo powiązani) umownymi relacjami biznesowymi z Firmą Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, poprzez realizację transakcji oraz zamówień produktów, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie czynności rachunkowych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, świadczenie usług wspierających oraz zapewnianie innych usług lub rzeczy, o które mogli się Państwo do nas zwrócić;
  • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, strony internetowej, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;
  • Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oferowanych przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej;
  • Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
  • Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

  • Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oferowanych przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, a także informacji na temat wydarzeń i projektów organizowanych przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna
  • Udostępniania Państwu informacji za pośrednictwem marketingowych narzędzi komunikacji (tj. e-maili oraz rozmów telefonicznych). Umożliwimy wycofanie zgody, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.

NEWSLETTER

Możecie Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym. W przypadku wyrażenia takiej zgody, będziecie Państwo otrzymywać na podany przez siebie adres email informację (Newsletter) wysyłany przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, a także inne informacje handlowe wysyłane za naszym pośrednictwem z adresu pyszne@panpomidor.com

Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie stosownego linku znajdującego się w treści każdego Newslettera.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej.

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z Firmą Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email,

Dane płatnicze, takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom i inne informacje związane z fakturowaniem;

Informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach relacji umownej z Firmą Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa, takie jak złożone zamówienia oraz dokonane zapłaty;

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym), poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Macie Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY WYMAGANE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienia danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwróciliście.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich lub Państwo wycofają swoją zgodę, a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna mogła dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na z naszym Inspektorem Ochrony danych adres email: rodo@urbanek.com.pl