Informacja dotycząca Ochrony Danych

Informacja dotycząca Ochrony Danych

Za pomocą niniejszego powiadomienia chcielibyśmy poinformować Państwa o tym jak i w jakich celach będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz wyjaśnić, jakie prawa przysługują Państwu na mocy obowiązującego prawa. Jesteśmy głęboko zaangażowani w to by Państwa dane osobowe zawsze były przetwarzane odpowiedzialnie, sumiennie i zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi. W celu ochrony integralności i bezpieczeństwa danych osobowych stosujemy adekwatne zabezpieczenia.

KTO ODPOWIADA ZA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

My, Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna z siedzibą w Łowiczu ul. Katarzynów 59, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS 0000024825, NIP: 834-000-42-02 REGON: 005280808

będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe podane nam przez Państwa w związku z naszą relacją biznesową.

DO JAKICH CELÓW WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów:

  • Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz administrowania Państwa (lub strony trzeciej, z którą są Państwo powiązani) umownymi relacjami biznesowymi z Firmą Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, poprzez realizację transakcji oraz zamówień produktów, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie czynności rachunkowych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, rozpatrywanie ewentualnych reklamacji, świadczenie usług wspierających oraz zapewnianie innych usług lub rzeczy, o które mogli się Państwo do nas zwrócić;
  • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, strony internetowej, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;
  • Informowania Państwa, w przypadkach kiedy jest to dozwolone i zgodne z prawem, w ramach obecnej relacji biznesowej o produktach oferowanych przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, które są podobne lub związane z tymi  wcześniej już zakupionymi lub używanymi w ramach tej relacji biznesowej;
  • Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania  zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
  • Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.

W przypadkach, w których wyraźnie wyrazili Państwo swoją zgodę, możemy przetwarzać Państwa dane osobowe także do następujących celów:

  • Komunikowania się z Państwem przez kanały, które Państwo zatwierdzili w celu otrzymywania aktualnych, najnowszych anonsów, ofert specjalnych oraz innych informacji dotyczących produktów oferowanych przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna, a także informacji na temat wydarzeń i projektów organizowanych przez Firmę Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna
  • Udostępniania Państwu informacji za pośrednictwem marketingowych narzędzi komunikacji (tj. e-maili oraz rozmów telefonicznych). Umożliwimy wycofanie zgody, jeśli nie będą Państwo chcieli dalej otrzymywać od nas takiego rodzaju komunikatów powiązanych z marketingiem.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej.

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W zależności od powyższych celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z Firmą Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

ZAKRES DANYCH OSOBOWYCH

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres email,

Dane płatnicze, takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom i inne informacje związane z fakturowaniem;

Informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach relacji umownej z Firmą Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa, takie jak złożone zamówienia oraz dokonane zapłaty;

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE?

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie.

JAK CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z  najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym), poinstruowanym przez nas by przetwarzać dane osobowe w dozwolonych celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialna za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.

W innych przypadkach, będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych.

GDZIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna jest przedsiębiorstwem działającym na terenie Polski. W toku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekazujemy Państwa danych osobowych odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”).

PAŃSTWA PRAWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Macie Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności, mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę.

W przypadku któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na prawidłowość przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody, możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CZY WYMAGANE JEST PODANIE DANYCH OSOBOWYCH?

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienia danych osobowych nie niesie ze sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ te dane osobowe są wymagane do przetwarzania zamówień. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego o co się do nas zwróciliście.

OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich lub Państwo wycofają swoją zgodę, a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni by to robić.

W szczególności, zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek spółka jawna mogła dochodzić roszczeń lub bronić się przed roszczeniami.

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, prosimy o kontakt na z naszym Inspektorem Ochrony danych adres email: rodo@urbanek.com.pl