pan pomidor
zerknij tutaj →

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek
Urbanek spółka jawna z siedzibą ul.Katarzynów 59 99-400 Łowicz, zarejestrowana w
Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod numerem KRS
0000024825, NIP: 834-000-42-02, REGON:005280808

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Krzysztofa Radtke, z którym można
się skontaktować drogą elektroniczną: rodo@urbanek.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b, lit c.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich
obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych
osobowy, Administrator może zrezygnować z zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny
sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym
przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną
decyzją.